Det norske PEFC-systemet

Norsk PEFC skogsertifisering er et komplett sertifiseringssystem tilpasset forholdene i Norge som ivaretar internasjonale krav på beste måte.

Det norske PEFC-systemet

PEFC baserer seg på nedenfra-og-opp prinsippet ved at de nasjonale skogstandardene utvikles på lokalt nivå basert på internasjonale målkrav og standarder. Utviklingen av både de nasjonale og internasjonale standardene er åpen for alle interesser og gjenstand for grundig godkjenningsprosess.

PEFC Norges sertifiseringssystem er et komplett sertifiseringssystem med regler for organisering, skogstandard med krav til bærekraftig skogbruk, sporbarhet, merking og kontrollrutiner. Til sammen er det 11 dokumenter knyttet til systemet.

Skogsertifisering

For sertifisering av bærekraftig skogbruk i Norge gjelder følgende standarder:

PEFC N 01 beskriver forutsetningene og rammene for kravene i skogstandarden, samt hvordan sertifiseringen er organisert og hvilke punkter som skal følges opp av PEFC Norge. Dokumentet har også oversikt over viktige lover knyttet til forvaltning av skog og skogeiendommer.

Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk 353.36 KB

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard inneholder 27 kravpunkter knyttet til hvordan skogeier skal forvalte og drive skogen. Kravene spenner fra brede målkrav knyttet til forvalteransvar til spesifikke miljøtiltak. Kravene gjelder for hele skogeiendommen det er inngått sertifiseringsavtale for.

Norsk PEFC Skogstandard (norsk) 718.87 KB

PEFC N 03 beskriver krav som gjelder ved gruppesertifisering. Gruppesertifisering innebærer at skogeiere blir sertifisert under ett felles sertifikat forvaltet av en gruppesertifikatholder. Gruppesertifikatholder representerer alle medlemmene i gruppen overfor sertifiseringsorganet og er ansvarlig for å sikre at kravene i den norske PEFC ordningen overholdes.

Krav ved gruppesertifisering (norsk) 622.72 KB

PEFC N 04 beskriver hvilke krav som stilles til de organisasjoner som sertifiserer og kontrollerer PEFC skogsertifisering i Norge. Til grunn for kravene ligger ISO standarder som setter generelle kriterier for organer som utfører revisjon og sertifisering av styringssystemer.

Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan (norsk) 708.25 KB

PEFC N 05 inneholder ordliste som forklarer og definerer begrepene som brukes i Norsk PEFC Skogstandard og de øvrige dokumentene.

Ordliste og definisjoner (norsk) 566.46 KB

Sporbarhet og logobruk

For sporing av sertifisert tre gjennom alle ledd i verdikjeden og merking av produkter gjelder PEFC sine internasjonale standarder:

PEFC Chain of Custody (2020 versjon) 440.64 KB
PEFC Trademarks Rules (2020 versjon) 1.92 MB
PEFC Krav til sertifiseringsorganer (2020 versjon) 589.43 KB

Organisasjon

For beskrivelse av organisatoriske forhold og styring gjelder følgende dokumenter:

Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem (norsk) 348.16 KB
Vedtekter for PEFC Norge 76.58 KB

Hvordan blir standardene til

PEFC sine standarder, både nasjonale og internasjonale, går gjennom en omfattende og detaljert utvikingsprosess som er åpen for alle interesser, transparent og konsensus-drevet. Bredt sammensatte arbeidsgrupper som kan inkludere eksperter utarbeider forslag til standarder som går ut på høring før godkjennelse i besluttende styringsorgan.

PEFC internasjonale overordnede krav

PEFC Internasjonal utvikler de internasjonale kravene som gjelder alle land. Et eksempel er PEFC Sustainability Benchmarks som beskriver kravene som de nasjonale skogstandardene må møte. Alle standardene blir gjennomgått hvert femte år og revideres da om nødvendig.

Når standarder (både de internasjonale og de nasjonale) utvikles, inviteres alle interessenter til å delta, og prosessen er konsensusdrevet, åpen og gjennomsiktig. Les mer om utvikling av PEFC’s standarder her: https://pefc.org/standards/overview

Nasjonale standarder i Norge

Hvert enkelt lands skogsertifiseringssystemer blir utviklet på nasjonalt nivå, slik at de kan tilpasses nasjonale lover og forskrifter og at de møte forventningene til lokale interessenter. Når et land har utviklet et nasjonalt skogsertifiseringssystem i tråd med PEFC’s krav, blir systemet gjennomgått av uavhengige konsulentselskaper gjennom streng evalueringsprosess før endelig godkjenning.

Skogsertifiseringssystemet til PEFC Norge var blant de aller første nasjonale systemene som ble utviklet, og systemet ble godkjent første gang i år 2000. Etter det har systemet vært igjennom 3 revisjonsrunder og gjeldende Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem ble re-godkjent i januar 2016.  

I disse dager er det norske sertifiseringssystemet med blant annet Norsk PEFC Skogstandard er under revisjon med frist til februar 2022. En bred sammensatt arbeidsgruppe jobber med forslag til oppdateringer og endringer som vil bli sendt ut på høring sommer 2021.

Les mer om revisjonen av det norske PEFC systemet 2020-22.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge