Revisjon av det norske PEFC systemet 2020-2022

Det norske PEFC skogsertifiseringssystemet ble godkjent første gang i 2000 og er etter det revidert fire ganger, senest i perioden 2020-2022. Det foreligger nå ny Norsk PEFC Skogstandard som vil tre i kraft 1.mars 2023. 

Nedenfor finner du statusbeskrivelser sammen med milepæler og alle dokumenter underveis.

8.juni 2023: Internasjonal godkjenning

Etter nærmere tre år arbeidsprosess fikk det norske sertifiseringssystemet med ny Norsk PEFC Skogstandard sin endelige internasjonale godkjenning. Den eksterne gjennomgangen viste at det norske sertifiseringssystemet fullt ut møter de internasjonale kravene. 

Godkjennelsen av det norske sertifiseringssystemet og Norsk PEFC Skogstandard gjelder fram til August 2028 hvor ny revisjonsprosess må være påbegynt.

PEFC Endorsement Letter 111.46 KB
PEFC Endorsement Milestones 138.58 KB
PEFC Final Assessment Report 2.85 MB

April 2023: Justeringer av enkelte standarder

I forbindelse med internasjonal godkjenning av revidert sertifiseringssystem ble det påpekt et par momenter i våre standarder som måtte justeres. Arbeidskomiteen ble informert om justeringene og hadde ikke hatt innsigelser til dette. Styret i PEFC Norge vedtok 19. april justeringene.   Oppdaterte standarder ligger på PEFC Norge sin hjemmeside.

20.desember 2022: Status i arbeidet

Ny Norsk PEFC Skogstandard trer i kraft 1. mars 2023. Fram mot da vil det være stort fokus på informasjon, kompetansebygging og felles forståelse av den nye skogstandarden.

Kalibreringssamlinger for gruppesertifikatholderne er viktig tiltak. I begynnelsen av november ble dette arrangert som en 2-dagers samling. På første dag ble endringer og nye ting i kravpunktene gjennomgått, med fokus på hva som er intensjonen og hvordan kravene skal forstås og praktiseres. Andre dag var det befaring med diskusjoner rundt kravpunkter ut fra noen konkrete eksempler, blant annet om kantsoner og hensyn til rovfugl. Alle sertifikatholderne deltok på samlingen og uttrykte  stor nytteverdi med tanke på implementering i respektive organisasjoner.

En tilsvarende samling for de eksterne revisorene vil bli arrangert i januar, slik at de får en felles gjennomgang og dialog om hvordan kravene skal forstås og følges opp.

Videre utvikler Skogkurs nytt kurs i Norsk PEFC Skogstandard med sikte på omfattende kursing av skogbruksledere, entreprenører, skogeiere og andre som trenger nødvendig kompetanse.

Utover dette jobber vi med informasjon og markedsføring på flere felt, blant annet direkte rettet mot skogeiere og mot markedet gjennom sertifiserte bedrifter for å nå bredest mulig ut.

1.september 2022: Ny Norsk PEFC Skogstandard nasjonalt godkjent

18. august ble arbeidskomiteens omforente forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard med tilhørende dokumenter behandlet og godkjent av styret i PEFC Norge. Det er lagt opp til at ny Norsk PEFC Skogstandard 2022 trer i kraft 1. mars 2023.

Det reviderte norske sertifiseringssystemet, inkludert ny Norsk PEFC Skogstandard 2022 er sendt til internasjonal godkjenning. Slik godkjenning inkluderer global konsultasjon, tredjepart gjennomgang av eksperter og godkjenning av PEFC Council. Denne prosessen kan ta opp til ett år.

Rapporten som oppsummerer revisjonsprosessen:

Rapport revisjonsprosess 2022 311.70 KB

Alle standardene som inngår i det norske skogsertifiseringssystemet:

Norsk PEFC Skogstandard (PEFC N 02:2022) 1.20 MB
Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk (PEFC N 01:2022) 662.50 KB
Krav ved direkte- og gruppesertifisering (PEFC N 03:2022) 603.54 KB
Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer (PEFC N 04:2022) 513.25 KB
Ordliste og definisjoner (PEFC N 05:2022) 579.06 KB

5.august 2022: Arbeidskomiteen har behandlet høringssvarene

Arbeidskomiteen har gjennom 4 halvdagsmøter gått gjennom alle høringssvarene og vurdert behovet for tillegg og endringer i kravpunkt-tekstene. Komiteen har særlig sett etter momenter som ikke har vært vurdert tidligere samt innspill om uklarheter.

Generelt har det kommet mange gode innspill som har bidratt til justeringer i flere av kravpunktene. Mange innspill er også momenter som har vært drøftet grundig av komiteen i forhandlingene og hvor resultatet er en del av et fremforhandlet kompromiss om revidert skogstandard.

Alle endringene framkommer i oppsummeringsdokumentet nedenfor.

Oppsummering høringsinnspill 367.71 KB

I tillegg er det utarbeidet en sluttprotokoll som lister opp viktigste oppfølgingspunkter.

Sluttprotokoll 151.94 KB

13.juni 2022: Rekordmange høringssvar på forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard

Innen fristen av 10.juni kom det hele 68 høringssvar, alt fra nasjonale organisasjoner til enkeltpersoner. Innspillene dekker bredt og gir dermed uttrykk for hele spekteret av interesser og synspunkter. Arbeidskomiteen vil nå gå igjennom alle med sikte på endelige forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard.

Se alle høringssvarene nedenfor. 

Høringssvar Norsk PEFC Skogstandard 12.94 MB

5.mai 2022: Webinar om forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard

Formålet med webinaret var å informere nærmere om forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard med mulighet til å stille spørsmål.

Her er presentasjonen fra webinaret:

Informasjon om revidert Norsk PEFC Skogstandard 722.97 KB

Her finner du svar på spørsmålene fra chat'en under webinaret:

Svar på spørsmål fra webinar 5.mai 41.46 KB

Og her finner du svar på ofte stilte spørsmål, både generelle og spesifikke:

Ofte stilte spørsmål til forslag ny skogstandard 30.86 KB

8.april 2022: Forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard på høring

Etter grundig og omfattende gjennomgang er alle partene i arbeidskomiteen enig om forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard. Forslaget inneholder en rekke endringer. Kravene knyttet til miljø og friluftsliv blir spesielt skjerpet for å sikre det biologiske mangfoldet og mulighetene for friluftslivet lokalt.

Nå går forslaget ute på høring nasjonalt i perioden 11.april-10.juni før arbeidskomiteen vil gå igjennom innspillene før endelig forslag går til internasjonal godkjennelse. Alle, både organisasjoner og personer, kan gi innspill. Høringssvar må sendes innen 10.juni til mail@pefc.no.

Forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard 1.27 MB

(I denne versjonen av forslaget pr 13.mai er det rettet opp feil i kravpunktene 22, 24, 25 og 28 som dessverre kom med i forrige versjon.) 

Desember 2021: status i arbeidet

Når vi nærmer oss avslutningen av 2021 har arbeidskomiteen totalt hatt 20 møter, hvorav 16 av disse ha vært i år. Alle årets møter har, naturlig nok, vært avholdt som digitale møter og har fungert som en tilfredsstillende møtearena for arbeidet.

Det er stødig progresjon i arbeidet. Totalt er det nå avklart enighet på 13 av standardens kravpunkter, 7 er delvis avklart og 7 er i pågående prosess. Gjødsling og bruk av plantevernmidler er to kravpunkter som har er avklart siden oktober.

Det er et godt og konstruktivt samarbeid i arbeidskomiteen selv om sluttfasen av arbeidet alltid er krevende. Arbeidskomiteen fortsetter arbeidet på nyåret og vil nok bruke januar og deler av februar for å komme fram til et helhetlig forslag til en revidert standard.

Oktober 2021: Status i arbeidet

I utgangen av september har arbeidskomiteen totalt hatt 18 møter, og av disse har 3 blitt holdt etter sommerferien. Av skogstandardens 27 kravpunkter er det nå enighet om 11 kravpunkter, 6 er delvis avklart og 10 er det pågående prosess på.

Etter sommeren har det blant annet vært en runde på kunnskapsgrunnlaget knyttet til gjødsling med nyttige innlegg fra forskningen ved NIBIO og NINA. Dette ga nyttig input og anbefalinger om justeringer av kravpunktet. Hovedbudskapet er at gjødsling er å anse som et klimatiltak, men at en viktig forutsetning er at en hindrer/begrenser næringstap/-lekkasje samt at hensynet til biologisk mangfold ivaretas. 

Arbeidet går nå inn i en avsluttende fase hvor komiteen skal lande de siste kravpunktene og detaljene, og med det et helhetlig forslag til revidert skogstandard. Forhåpentligvis vil forslag til ny standard være klar til høring i desember eller januar.

Juli 2021: Status i arbeidet

Det har i perioden april-juni vært stor aktivitet i revisjonsarbeidet, og arbeidskomiteen har hatt 7 digitale møter i løpet av disse 3 månedene. 

Alle de 27 kravpunktene i skogstandarden har nå vært oppe til behandling minst en gang. På en god del av kravpunktene har partene kommet fram til omforent enighet om, mens andre fortsatt er i prosess med tanke på endringer og justeringer. I denne perioden har komiteen hentet inn eksterne ressurser som har bidratt til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget på brannpåvirket skog og markberedning. 

Komiteen fortsetter sitt arbeid etter sommerferien og forslag til reviderte standarder vil nok være klare noe senere på høsten enn opprinnelig plan.

Påske 2021: Status i arbeidet

Fra nyttår og fram til påske har arbeidskomiteen som jobber med revisjonen av Norsk PEFC Skogstandard hatt 4 digitale møter. Fokus på disse møtene har vært konkret gjennomgang og vurdering av de enkelte kravpunkt i skogstandarden. Det har også vært inne eksterne ressurser som har gitt komiteen oppdatert kunnskapsgrunnlag på enkelte temaer.

Hittil er 12 av de totalt 27 kravpunktene vært oppe til behandling og er i videre prosess med tanke på endringer og justeringer. Det er nedsatt mindre arbeidsgrupper innen tre temaer; nøkkelbiotoper, utenlandske treslag og fugler (rovfugl/ugler og tiurleik). Disse gruppene skal utarbeide tekstforslag som legges fram for behandling i hele komiteen.

Våren og forsommeren vil bli en travel periode for komiteen, og det er lagt opp til møte omtrent hver 14. dag framover. Planen er at komiteen skal legge fram forslag til reviderte standarder innen 1. september.

Høsten 2020: Status i arbeidet

Etter arbeidskomiteens digitale oppstartsmøte 23.juni, hadde komiteen sitt første fysiske møte 25.august. Hovedfokuset på møtet var gjennomgang av skogstandarden og av innspillene som kom inn i forbindelse med nominasjonsfristen 6. mai 2020.

Den 26.-27. oktober hadde komiteen lunsj-lunsj samling i Langesund, Bamble. Nær sagt hele arbeidskomiteen var samlet. I tillegg deltok noen av observatørene via Teams.

Første dagen ble viet kunnskapsgrunnlaget generelt og spesielt innen noen av de sentrale temaene knyttet til bærekraftig skogbruk og skogstandarden. Her var innlegg både fra interesseorganisasjoner og fra forskningsmiljøene. Aksel Granhus, NIBIO, presenterte rykende ferske tall fra Landsskogtakseringen knyttet til tilstand og utvikling av sentrale miljøelementer hvor flere av disse også er overvåkingspunkter i dagens standard.

Programmet videre var delt inn i 3 temaer som uten tvil blir sentrale i revisjonen; klima, biologisk mangfold og friluftsliv. Det var til sammen 10 innledende innlegg som ga en god base for videre diskusjon på møtet og ikke minst et svært nyttig felles kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet i komiteen.

Dag 2 var viet sertifisering i praksis. Miljøsjef i AT-Skog, Ann Kristin Lunde, og skogbruksleder i området, Finn Schøning, hadde først en orientering om systemer og rutiner for planlegging og gjennomføring av hogst, samt kontroll- og oppfølgingsrutiner. Deretter var komiteen ute på befaring i skogen, hvor vi først så på hvordan en hogst var gjennomført og hvilke hensyn som var ivaretatt. Samlingen ble avsluttet i Rognsflauane naturreservat, som ligger på kalkrik berggrunn innerst i Rognsfjorden. Området er preget av svært artsrik skog som er dominert av flere typer kalkfuruskog og lågurtgranskog med innslag av edellauvskog.

Alt i alt var dette en veldig god samling hvor komiteen både fikk en felles gjennomgang og status på sentrale temaer og fikk et nyttig innsyn i en sertifikatholders hverdag.

Neste møte i komiteen ble holdt 9. desember som et digitalt møte. På agendaen var en gjennomgang av den internasjonale PEFC Benchmark-standarden som setter kriteriene for hva vår nasjonale standard må oppfylle av internasjonale krav. Dette møtet startet også en ny fase i revisjonsarbeidet, med konkret gjennomgang og diskusjon av de enkelte kravpunktene i skogstandarden. 

20. mai 2020: Arbeidskomite opprettet

Oppstart av revisjonen ble offisielt annonsert på PEFC Norges hjemmeside 20. februar og invitasjon til kartlagte interessenter ble sendt ut 25. februar. Totalt mottok 131 organisasjoner invitasjon om å komme med innspill samt til å nominere representant(er) til arbeidskomiteen. En rekke organisasjoner fra hele spekteret av interessentgrupper har meldt sin interesse til å delta i arbeidet. Til fristen 6. mai er det kommet inn nominasjoner fra totalt 23 interessentorganisasjoner.

På bakgrunn av nominasjonene og retningslinjene for etablering av arbeidskomiteen har styret i PEFC Norge nedsatt en arbeidskomite bestående av 16 personer og i tillegg 6 observatører. Arbeidskomiteen er sammensatt ut fra et mål om en balansert representasjon fra de ulike interessentgruppene og en best mulig kjønnsbalanse.

Arbeidskomiteen består av følgende organisasjoner/personer:

Organisasjon

Navn

Interessentgruppe

Norges Skogeierforbund

Hans Asbjørn Sørlie

Skogeier

Norges Skogeierforbund

Simon Thorsdal

Skogeier

Norskog

Erling Bergsaker

Skogeier

Statskog

Monica Grindberg

Skogeier

SABIMA

Christian Steel

Miljø

WWF

Marianne Hansen

Miljø

Natur og Ungdom

Mari Strugstad Qviller

Ungdom / Miljø

Norsk Friluftsliv

Hans Erik Lerkelund

Friluftsliv

Friluftsrådenes Landsforbund

Morten Dåsnes

Friluftsliv

ZERO

Marius Holm

Klima

Kvinner i skogbruket

Britt Godtlund

Kvinner

Fellesforbundet

Arvid Eikeland

Arbeidstakerorg.

Maskinentreprenørenes Forbund

Ivar K Hoff

Næringsliv / Skogsentreprenør

Treforedlingsind. Bransjeforening

Elisabeth Berli

Næringsliv /Skogindustri

Treindustrien

Heidi Finstad

Næringsliv/ Skogindustri

Skognæringa Kyst

Ole Bakke

Næringsliv/ næringsinteresser langs kysten

Statsbygg *

Karin Anton

Næringsliv /byggherre og eiendomsforvalter

Skogkurs *

Trygve Øvergård

Forskning/Utdanning/Teknologi

NIBIO *

Fride Høistad Schei

Forskning/Utdanning/Teknologi

NINA *

Jenni Norden / Rannveig Margrete Jakobsen

Forskning/Utdanning/Teknologi

Landbruksdirektoratet *

Vegard Wist og  Turid Trötscher

Offentlig myndighet

Miljødirektoratet *

Eirin Bjørkvoll

Offentlig myndighet

*= observatører

Observatører inngår ikke selve konsensusbehandlingen av standardene, men bortsett fra det deltar de fullt ut i revisjonsarbeidet og kan også delta i undergrupper som arbeider med spesifikke temaer/kravpunkter som så legges fram for hele arbeidskomiteen.

Fra skogeiersiden var det til sammen 7 nominerte kandidater, men ut fra målet om mest mulig balanse mellom interessegruppene har skogeierne 4 representanter i gruppa.

Arbeidskomiteens første møte er satt til 23. juni. Dette er komiteens oppstartsmøte hvor en skal gå igjennom prosessen og retningslinjene for revisjonsarbeidet, konstituere komiteen, fastsette arbeids- og møteplan, gjennomgå innkomne innspill og en mulighet for hver enkelt til å komme med sine overordnede forventninger til revisjonen.

20. Februar 2020: Kunngjøring revisjon

Det norske PEFC skogsertifiseringssystemet ble godkjent første gang i 2000 og er etter det revidert 3 ganger, senest i 2015. Systemet er godkjent av PEFC Internasjonalt, og det er krav om at nasjonale standarder/systemer starter neste revisjon innen 5 år fra forrige godkjenning.

Formålet med revisjonen er å gjennomgå alle standardene som inngår i systemet ut fra nye/reviderte internasjonale krav, ny kunnskap og ut fra erfaringer med dagens standarder.

I dette arbeidet ønsker vi innspill og deltakelse fra organisasjoner som har interesser knyttet til skog og bærekraftig skogbruk.

Følgende standarder i det norske PEFC-systemet skal revideres:

PEFC N 01 - Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 02 - Norsk PEFC Skogstandard

PEFC N 03 - Krav ved gruppesertifisering

PEFC N 04 - Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan

PEFC N 05 - Ordliste og definisjoner

Det vil bli nedsatt en egen arbeidskomite som skal gjennomgå og revidere Norsk PEFC Skogstandard samt øvrige standarder som inngår i skogsertifiseringssystemet. Komiteen skal utarbeide forslag til reviderte standarder og disse skal deretter ut på høring. På bakgrunn av innspill fra høringen innstiller arbeidskomiteen på endelige utkast til reviderte standarder. Disse blir deretter vurdert av objektiv 3.part før de legges fram for endelig internasjonal godkjenning av PEFC Council.

Tidsplan for revisjonsprosessen:

Kunngjøring av revisjon20.feb 2020
Frist for innspill og nominering av representanter til arbeidskomiteen22.apr 2020
Etablering av arbeidskomiteen31.mai 2020
Arbeidskomiteen utarbeider forslag til reviderte standarder1.juni 2020 - 30.aug 2021
Forslag til reviderte standarder på høring (minimum 60 dager)1.sept-31.okt 2021
Arbeidskomiteen gjennomgår høringssvar og gjøre eventuelle endringer1.nov-15.jan 2022
Arbeidskomiteens anbefaling av endelig utkast15.jan 2022
Framlegging av reviderte standarder til internasjonal godkjenning1.feb 2022
Reviderte standarder og system til vurdering av objektiv 3.part1.mars-30. sept 2022
Endelig godkjenning av PEFC Internasjonalt30. nov 2022

Revisjonen skal følge PEFC sine prosedyrer for revisjon av standarder som er tilgjengelige på PEFC Norges hjemmeside (se under punktet organisasjon). 

Alle organisasjoner med interesse knyttet til skog, skogbruk og skogsertifisering gis med dette mulighet til å delta i revisjonsarbeidet. Dette kan gjøres ved å komme med kommentarer og innspill på standardene som skal revideres samt revisjonsprosessen. Organisasjonene inviteres også til å nominere representant(er) til arbeidskomiteen og derved aktivt bidra i revisjonsarbeidet.

Innspill og nominasjoner må sendes til PEFC Norge pr. epost innen 6. mai 2020: mail@pefc.no

Dersom det er spørsmål eller behov for mer informasjon, så ta gjerne kontakt med Thomas Husum, leder av sekretariatet for PEFC Norge på epost; thomas.husum@pefc.no eller telefon; 90605204.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge