Ny Norsk PEFC Skogstandard godkjent

Etter over 2års grundig arbeid er det historisk bred enighet om ny Norsk PEFC Skogstandard, godkjent av styret i PEFC Norge og sendt til internasjonal godkjennelse. Ny Norsk PEFC Skogstandard 2022 vil gjelde fra 1.mars 2023.

Ny Norsk PEFC Skogstandard godkjent

8. september 2022 News

Skogsertifisering er et svært viktig verktøy for å sikre bærekraftig skogbruk. All norsk skog er i praksis PEFC-sertifisert. Hvert femte år blir skogstandarden gjennomgått for å sikre at den er oppdatert i henhold til siste kunnskap og utvikling.  Prosessen er åpen for alle interesser.

- Jeg er glad for at vi er blitt enige om kriteriene for et bærekraftig skogbruk. Nå er det viktig at alle etterlever og følger opp denne enigheten, sier Simon Thorsdal, styreleder i PEFC Norge. Det har vært et godt samarbeid gjennom to år mellom skognæringen og miljø- og friluftsorganisasjoner i revisjonen av Norsk PEFC Skogstandard.

Norsk PEFC Skogstandard omfatter mange miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn. Det foreslås en rekke endringer og forbedringer. Kravene knyttet til miljø og friluftsliv blir spesielt skjerpet for å sikre det biologiske mangfoldet og friluftslivet lokalt.

Det kommer for eksempel krav om 5% avsetting av biologisk viktig områder (BVO) for eiendommer større enn 1500da. Det kommer også krav om økt hensyn til fuglene i skogen. For eksempel skal man unngå hogst i viktige områder for fugl i hekkesesongen og reirplasser for rovfugl og tiurleik får bedre beskyttelse.

Ny Norsk PEFC Skogstandard 2022 kommer også tydeligere mål og tiltak for å øke andelen av lukket hogst og småflatehogst. Det skal tas særlig hensyn i viktige friluftslivsområder ved å variere hogstformer og flatestørrelse. Som tidligere skal det ryddes i stier og skiløyper så raskt det er praktisk mulig ogkjøreskader skal generelt unngås.

Ny Norsk PEFC Skogstandard setter 30 ulike krav til skogeier og den som skal hogge. Det blir skjerpede krav til hensyn miljø og friluftsliv i den nye skogstandarden.

Skogbruk handler om å hogge, plante og stelle skogen for å produsere naturlig og fornybart råstoff til produkter som samfunnet trenger. Det være seg byggevarer, emballasje og papirprodukter. Norsk PEFC Skogstandard 2022 gir fortsatt gode muligheter for å utøve aktivt skogbruk over hele landet.

Arbeidskomiteen bak forslaget har representasjon fra 15 ulike organisasjoner i hele bredden av interesser knyttet til skog, hvorav 5 er nye fra miljø- og friluftslivsiden denne gangen. I høringsrunden kom det over 70 innspill som førte til justeringer og forbedringer i komiteens endelige forslag.

Den internasjonale godkjennelsesprosessen inneholder en global høring før en ekstern tredjepart vurderer om vårt nasjonale system oppfyller PEFC sine internasjonale kriterier. Dette danner grunnlaget for en endelig internasjonal godkjennelse.

Det legges opp til at revidert Norsk PEFC Skogstandard trer i kraft 1.mars 2023. Fram til da vil det være fokus på informasjon og opplæring av involverte parter; gruppesertifikatholdere og deres organisasjon, entreprenører og skogeiere.

Les mer prosessen og endelig forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge