Tekster om PEFC

Her finner du tekster som gjør det enklere å forklare hva PEFC er. Du står fritt til å bruke hele eller deler i alle tenkbare kanaler som i brosjyrer, nettside, presse, i møter osv.

Talepunkter

 1. PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem og all norsk er PEFC sertifisert. Dette sikrer at skogen drives bærekraftig og gir stor påvirkningsmulighet på forvaltningen av skogen både i Norge og verden.
   
 2. PEFC ble initiert av familieskogbruket i Europa og er spesielt tilpasset den småskala eiendomsstruktur vi har i Norge. Med sin gruppesertifisering gir PEFC også små skogeiere adgang til et marked som i økende grad krever dokumentasjon av bærekraften.
   
 3. PEFC er en non-profit organisasjon som er åpen for alle interesser; miljømessig, sosialt og økonomisk. PEFC styres av medlemmene i hvert enkelt land basert på demokratiske prinsipper.
   
 4. Bak ny Norsk PEFC Skogstandard er det en historisk, bred deltakelse blant 15 nasjonale organisasjoner som omfatter skogeier-, industri-, arbeidstaker-, likestilling-, klima-, natur- og friluftslivsinteresser. Bredden er unik i verdenssammenheng.
   
 5. Norsk PEFC Skogstandard er utviklet med utgangspunkt i norske forhold samtidig som det møter internasjonale kriterier (bottom-up metoden). Standarden er ofte presiseringer av lover og forskrifter og går også lengre enn lovgivningen på en del områder.
   
 6. De fleste kravene i Norsk PEFC Skogstandard handler om å ta vare på det biologiske mangfoldet. For eksempel kravene om å sette av nøkkelbiotoper og sette igjen livsløptrær og døde trær. Friluftsliv og framtidsskogen er to andre sentrale stikkord.
   
 7. Standardene i PEFC blir gjennomgått hvert femte år for å sikre at de er oppdatert i forhold til ny kunnskap og utvikling. Norsk PEFC Skogstandard er nå vært gjennom fire revisjoner. I den nye skogstandarden er kravene om hensyn til miljø og friluftsliv vesentlig skjerpet.
   
 8. PEFC baseres seg på uavhengig, tredjepart sertifiseringsorganer for å kontrollere at alle aktørene følger kravene. Kontrollen (revisjon) skal gjøres minst en i året og omfatter både gjennomgang av systemer og rutiner og stikkprøvekontroll av praksis. Det er klare regler for behandling av avvik som samtidig danner grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid.
   
 9. Kartlegging viser at det har vært en positiv utvikling i miljøtilstanden i norsk skog siden PEFC sertifiseringen kom på slutten av 1990-tallet. Det har blitt mer av viktige livsmiljøer som død ved, gammel skog, og store lauvtrær (referanse NIBIO) og det er flere arter som har fått bedre status på Rødlista enn motsatt (referanse Artsdatabanken).
   
 10. Gjennom systemet med sporing av tre fra skogen til sluttkunde legger PEFC også til rette for ansvarlig produksjon og handel. Alle kan bidra til bærekraftig skogbruk ved å etterspørre sertifiserte produkter og dermed gi et positivt incitament til skogeiere, produsenter og forhandlere å være sertifisert.

Standardtekster

Norsk

Kort sagt

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem. All norsk skog er i praksis PEFC sertifisert.

To avsnitt

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største skogsertifiseringssystem, med tilstedeværelse i ca 50 land. Norge var en av initiativtakerne av PEFC i 1999. Ordningen er basert på nasjonale forhold og passer små og store skogeiere.

Når noe er PEFC-merket, vet du at råvaren eller produktet kommer fra bærekraftig forvaltet skog. Bærekraftig skogbruk  hindrer avskoging og ulovlig hogst samtidig som det tar hensyn til natur, klima og folks rettigheter.

Full versjon

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største skogsertifiseringssystem, med tilstedeværelse i ca 50 land. Norge var en av initiativtakerne av PEFC i 1999 sammen med det småskala familieskogbruket i Europa. PEFC er en non-profit organisasjon som er demokratisk styrt av medlemmene og åpen for alle interesser.

PEFC er basert på nasjonale forhold som ivaretar internasjonale krav på beste måte. Det er effektiv og målrettet ordning som passer små og store skogeiere. Praktisk talt all norsk skog er PEFC sertifisert. Globalt er 13 % av verdens skoger sertifisert.

Når noe er PEFC-merket, vet du at råvaren eller produktet kommer fra bærekraftig forvaltet skog. Dette sikres gjennom standarder for bærekraftig skogbruk og sporing gjennom verdikjeden. Etterlevelse av standardene kontrolleres av uavhengig, tredjepart sertifiseringsorganer.

Bærekraftig skogbruk er en helhetlig tilnærming som leverer økologiske, sosialer og økonomiske fordeler nå og for framtiden. På den måten hindrer PEFC avskoging og ulovlig hogst samtidig tar ivaretar biologisk mangfold, klimavennlig skogbruk, folks rettigheter og mulighetene for friluftsliv.

PEFC er et frivillig, markedsbasert system. Alle bedrifter i hele verdikjeden må være sporingssertifisert. Dersom et ledd ikke er sertifisert brytes sporingskjeden og produktet kan ikke selges som PEFC-sertifisert. Ved å kjøpe produkter merket PEFC bidrar du til en bærekraftig framtid.

  

English

Briefly

PEFC is the world’s leading forest certification system. All forest in Norway is virtually PEFC certified.

Two paragraphs

PEFC is the world’s leading forest certification system, present in 50 countries and more worldwide, founded by small- and family forest owners in Europe back in 1999 with Norway as co-founder. PEFC is based on bottom-up approach and tailored to local conditions and needs, embraced by small and large forest owners alike. 

PEFC label proves that wood and wood-based products derives from sustainable managed forests. In that way PEFC is preventing deforestation and illegal logging while safeguarding nature, climate and human rights locally and globally.

 Complete version

PEFC is the world’s leading forest certification system, present in 50 countries and more worldwide, founded by small- and family forest owners in Europe back in 1999 with Norway as co-founder. Virtually all forest in Norway is PEFC certified. 

PEFC is based on bottom-up approach and tailored to local conditions and needs, while meeting international and national requirements, embraced by small and large forest owners alike. PEFC is a non-profit organisation, governed by its members and open for all stakeholders.

The PEFC label proves that wood and wood based products derives from sustainable managed forests. This works by developing standards for sustainable forest management and chain of custody respectively,. Compliance with the standards are auditing is carried out by independent, third-party certification bodies.

Sustainable forest management offers a holistic approach that delivers environmental, social and economic benefits now and for the future. In that way PEFC is preventing deforestation and illegal logging while maintaining ecosystems and biodiversity, promoting health and recreational use of forests, protecting local people and human rights, and promoting climate-friendly and resilient forests.

PEFC provides a voluntary, market based instrument to promote the sustainable management of our forests. All organisations along the value chain have to be chain of custody certified to ensure compliance with the standard. If not, the chain will be broken and the product can’t be promoted as PEFC certified. By choosing PEFC, you contribute to a sustainable future. 

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge