Skogsertifisering på agendaen på Skog & Tre

Forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard inneholder en rekke forbedringer. Den største endringen ligger kanskje likefullt i intensjonene; endring av praksis, uttalte Simon Thorsdal, styreleder i PEFC Norge under dialogen med miljø- og friluftlivssiden på årets Skog & Tre.

Skogsertifisering på agendaen på Skog & Tre

7. juni 2022 News

Under årets Skog & Tre var en parallellsesjon viet skogsertifisering med gjennomgang av forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard og den norske FSC-standarden som også er like rundt hjørnet. I etterkant var det en paneldialog med representanter fra skog, friluftsliv og natur/miljø.

Thomas Husum, daglig leder i PEFC Norge og sekretær i arbeidskomiteen for revisjon av skogstandarden gikk først igjennom alle endringene som ligger i forslaget. Her kom det fram at det blir en rekke skjerpelser for å sikre artsmangfoldet og mulighetene for lokalt friluftsliv.

Forslaget går ut på at alle eiendommer over 50 da må ha miljøregistrering og eiendommer over 1500 da skal avsette minst 5% som biologisk viktige områder. I tillegg kommer det forsterkede krav til konsultasjon av miljødatabaser og friluftslivsverdier blir viktig del av kunnskapsgrunnlaget i operativ planlegging.

Videre kommer det inn økte hensyn til hekkende fugl, reirplasser og tiurleik. Husum framhevet målet om mer lukkede hogster og småflatehogst, spesielt i viktige friluftslivsområder. For å sikre framtidsskogen pekte han på forsterket krav om å følge opp ungskogfelt.

Reidar Haugan, daglig leder av Foreningen Skog, fortalte om den kommende norske FSC-standarden. Den bygger på FSC sine 10 generiske prinsipper og inneholder hele 315 indikatorer (kravpunkter) for å svare ut for Norges del. Klima er ikke omfattet av prinsippene.

PEFC og FSC standarden er ganske like i praksis, men med to vesensforskjeller: FSC krever at alle skogeiendommer avsetter 10% som bevaringsnettverk (HCV) og har en forvaltningsplan med krav om årlig rapportering inkludert overvåking og drøfting med interessegrupper lokalt.

Under den avsluttende paneldialogen om forslaget til revidert PEFC standard pekte Simon Thorsdal, bærekraft- og næringspolitisk sjef i AT Skog, at skogeierne i Norge har frihet under ansvar og at dette forplikter. Vi må i større grad se til intensjonene i kravene og ikke lete etter smutthullene, sa han.

Christian Steel, leder i Sabima uttrykte seg positiv over intensjonene, men understreket at miljøsiden ville jobbe videre med forsterkede krav ut fra sine interesser. Morten Dåsnes, leder i Friluftsrådenes Landsforening håper at 2022 blir det store vendepunktet for skogen som arena for friluftsliv; full av yrende unger og samtidig tilgjengelig for 80-90 åringer.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge