Rødlisten 2021 viser svak positiv utvikling i norske skoger

Norsk rødliste for arter 2021 viser at andelen truete artene som lever i skog er den samme andel som i forrige rødliste. Det er flere arter som ble vurdert i 2015 som går ut av rødlista, men dette oppveies av at skoglevende arter som vurderes for første gang i 2021 kommer inn på lista.

Rødlisten 2021 viser svak positiv utvikling i norske skoger

26. november 2021 News

Rødlisten er et verktøy utviklet av den internasjonale naturvernunionen (IUCN) for å vurdere sannsynligheten for at enkeltarter kan dø ut fra et område for eksempel Norge. Den oppdateres hvert 5. år. Rødlisten omfatter truede arter, nært truede arter og arter som mangler datagrunnlag.

Skogen er landjordas mest biodiverse økosystemet og i Norge antas det at ca 60% av de registrerte artene lever i skog. Rødlista for 2021 viser at 1330 truede arter har tilhold i skog. Dette tilsvarer 48% av det totale antallet truede arter i Norge, samme andel som i Rødlista for 2015.

Bak hovedtallene skjuler det seg en svak positiv utvikling for artsmangfoldet i skogen. Av de skoglevende artene på rødlisten i 2015 er utviklingen i sum svak positiv. 276 arter har fått bedre status, mens 231 har fått dårligere status. 164 arter har gått ut av rødlisten, mens 99 har kommet inn. Den svak positive utviklingen i skogen er i motsetning til utviklingen på den totale rødlisten hvor flere arter får det dårligere enn motsatt.

Økt og målrettet kartleggingsaktivitet har gitt et betydelig bedre kunnskapsgrunnlag for Rødlista 2021. For rødlisten 2021 er 1839 flere arter vurdert. Av artene som ble vurdert for første gang kom ca 500 arter på rødlisten 2021. Av disse er det 289 skoglevende arter som har blitt rødlistet.

På den totale rødlista 2021 for Norge er 2752 arter kategorisert som truet. Dette er 519 flere enn 2015. Arealendringer er den klart viktigste negative påvirkningsfaktoren for truede arter, både i Norge og globalt. Forurensning og påvirkning fra stedegne arter kommer som nummer to og tre. Klimaendringer påvirker flere truede arter enn før.

For mange arter er ny kunnskap eller ny tolking av eksisterende data årsak til endring av kategori på rødlisten. Det er imidlertid fortsatt er stort behov for å øke kunnskapen om truete arter og relevante livsmiljøer, både generelt og i skog, som grunnlag for mer presise vurderinger og tiltak.

Les alt om Rødlista 2021 her.Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge