EU forordning for avskogingsfrie produkter vedtatt

Etter omfattende prosess har EU kommet fram til om ny forordning som skal hindre at selskaper importerer og eksporterer råvarer og produkter som er knyttet til avskoging og skogforringelse (EUDR). Denne går lenger og vil etter hvert erstatte gjeldende tømmerforordning (EUTR). Regelverket er til vurdering hos norske myndigheter.

EU forordning for avskogingsfrie produkter vedtatt

28. april 2023 News

Hva og hvem gjelder EUDR for

Avskoging og forringelse av skogressursene er et problem på global basis, særlig i tropiske strøk. I erkjennelsen av at det er mange drivkrefter foreslår EU nå å regulere import og eksport av tømmer sammen en rekke andre råvarer; kjøtt, tømmer, kaffe, kakao, gummi og soya pluss en del avledede produkter som sjokolade og papir. Det gjelder både import og eksport til/fra EU.

Definisjonen av avskoging følger FAO, og gjelder kun konvertering av skog til jordbruksland. Definisjonen av skogforringelse er ny og inkluderer konvertering av primærskog eller naturlig forynget skog til plantasjeskog. Avskjæringstidspunkt er satt til 31. desember 2020.

Kravet om lovlighet fra EUTR videreføres i den nye EUDR forordningen. Etter hvert kan virkeområdet for EUDR utvides, f.eks til arealer med høyt karbonlager eller med verdi for biologisk mangfold.

EUDR - forordningen gjelder både produsenter og forhandlere og vil suksessivt tre i kraft fra i år og fram til 2025 avhengig av type/størrelse av virksomheten. Små og mellomstore bedrifter er unntatt visse krav til aktsomhetsprosess og rapportering. 

Hva er de viktigste kravene

På samme måte som med den eksisterende EUTR handler det sentrale kravet om tilbørlig aktsomhet (due dilligence) med krav om innhenting av informasjon, risikovurdering osv. Kun råvare eller produkter med liten (neglible) risiko kan plasseres i markedet. EU vil komme med benchmarks kriterer som vil angi avskogingsrisikoen pr land.

Det helt nye i EUDR er krav om spesifikk geo-lokalisering basert på satellitt eller GPS koordinater, for eksempel polygon av hogstområdet. Kravet er satt for å gjøre det enklere å kontrollere at forordningen faktisk gir effekt.

Geolokalisering skal oppgis for alle partier av råvarer som inngår i produktet. Her er ikke massebalanse metoden tilstrekkelig; ethvert råvareparti må kunne spores tilbake med geolokalisering. 

Hva er rollen til skogsertifiseringen og PEFC

Verken PEFC eller andre skogsertifiseringssystemer er gitt noe «green lane» i EUDR, men vil være et støttende system. En analyse viser at PEFC allerede er i godt samsvar med EUDR, hvor kravet om geo-lokalisering representerer det største gapet. Slikt sett blir PEFC-sertifiseringen fortsatt viktig, og med all norsk norsk praktisk talt PEFC sertifisert har Norge et godt utgangspunkt.

EUDR er til vurdering hos norske myndigheter (Miljødirektoratet), og det må antas at forordningen tas inn i norsk lovverk på samme måte som tømmerforordningen (EUTR). Her gjøres det klart skille mellom tømmer med opprinnelse innenfor og utenfor Norge. I praksis vil det være virksomheten som enten importerer inn i Norge/EØS eller eksporter som vil bli omfattet av den nye forordningen. 

Her finner du EUDR forordningen.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge