Møt EUDR med PEFC

Avskogingsforordningen (Regulation on deforestation-free products, EUDR) er del av EU sitt program for å hindre avskoging og skogforringelse i verden. Regelverket gjelder fra 30.desember 2024. For PEFC er kampen mot avskoging en grunnleggende del av bærekraftig skogbruk. Vi vil derfor utvikle våre standarder slik at PEFC-systemet blir et best mulig verktøy for sertifiserte bedrifter å møte kravene i EUDR på.

Norske myndigheter vurderer EØS relevansen til regelverket da avskogingsforordningen også griper inn i landbruk, et område som ligger utenfor EØS-avtalen. Imidlertid må det antas at i alle fall visse deler vil inntas i norsk lovgivning og uansett vil bedrifter som importerer/eksporterer til det europeiske markedet måtte forholde seg til EUDR.

Hva er avskogingsforordningen

Etter avskogingsforordningen blir det forbudt å plassere (les:omsette) på markedet nærmere angitte råvarer og produkter som ikke er a) avskogingsfrie, b) lovlig og c) vært gjenstand for en aktsomhetsprosess (due dilligence). Det gjelder både handel innenfor det europeiske markedet og import/eksport.

Forordningen gjelder nærmere angitte produkter knyttet til kjøttfe, kakao, kaffe, palmeolje, gummi, soya og tømmer/tre. For tømmer/tre blir regelverket gjeldende for stort sett alle produkter laget av tre/fiber, bl.a trelast, paneler, plater, listverk, prefabrikkerte bygningsdeler, møbler, flis, briketter, tremasse, papir, emballasje osv.

For tømmer/tre blir regelverket gjeldende for stort sett alle produkter laget av tre/fiber

Begrepet «avskogingsfrie» omfatter både avskoging og skogforringelse. Definisjonen av avskoging følger FAO, men gjelder kun konvertering av skog til jordbruksland. Definisjonen av skogforringelse er ny og inkluderer konvertering av primærskog eller naturlig forynget skog til plantasjeskog. Avskjæringstidspunkt for begge er satt til 31. desember 2020.

Sporing av varestrømmene er helt sentralt i EUDR, og regelverket inneholder krav om spesifikk geo-lokalisering basert på satellitt eller GPS koordinater, for eksempel polygon av hogstområdet. Massebalanse metoden vil ikke kunne benyttes; råvarer og produkter som kommer fra områder med avskoging og skogforringelse kan under ingen omstendighet omsettes på markedet. 

Hvem blir omfattet av regelverket

Kort sagt alle produsenter (operators) and forhandlere (traders) som omsetter, importerer eller eksporterer angitte råvarer og produkter på det europeiske markedet må følge regelverket i EUDR. Det skilles mellom store (non-SME) og små og mellomstore aktører (SME) når det kommer til gjennomføringskrav, og kravene vil også avhengige av hvor i verdikjeden aktøren opererer.

Kort sagt blir alle produsenter og forhandlere omfattet av regelverket

For å bli ansett som små og mellomstor aktør må selskapet ikke gå utover to av følgende tre grenseverdier: a) 20 mill € i balanse, b) 40 mill € i omsetning, c) 250 ansatte. 

Aktører som i første ledd plasserer produkter på markedet skal først gjennomføre en aktsomhetsprosess (due dilligence) og sende inn en erklæring (due dillegence statement) til myndighetene og i retur få et referansenummer før produktet omsettes. I praksis vil dette kravet gjelde tømmerkjøpere/-selgere og selskaper som importerer angitte råvarer og produkter som ikke har vært gjenstand for en aktsomhetsprosess tidligere i verdikjeden. Kravet om om å sende inn aktsomhetserklæring vil gjelde hver leveranse.

Alle store aktører, både produsenter og forhandlere) må sende inn en aktsomhetserklæring uansett hvor i verdikjeden de befinner seg. Imidlertid kan det henvises til tidligere aktsomhetserklæringer etter at aktøren har forsikret seg om at aktsomhetsprosess er gjennomført for angjeldene råvare/produkt (due dilligence check). Små og mellomstore aktører kan nøye seg med å oppgi relevant refereransenummer.

Hva går aktsomhetsprosessen (due dilligence) ut på

Aktsomhetsprosessen består av tre ledd; a) innhenting av informasjon, b) risiko vurdering, c) risikoreduserende tiltak.

Påkrevd informasjonen omfatter en lengre liste av punkter bl.a. produktspesifikasjon, leverandør, geolokalisering. Dersom et produkt inneholder tømmer/tre fra flere forskjellig lokalisasjoner må alle geolokaliseringskodene tas med. All informasjon skal lagres i 5 år fra produktet blir omsatt i markedet og skal gjøres tilgjengelig for myndighetene etter forespørsel.

Risikovurderingen skal ta hensyn til en rekke kriterier. Som grunnlag for risikovurderingen vil det foreligge en risikoklassifisering av land. Dersom risikovurderingen konkluderer med lav risiko for avskoging eller skogforringelse blir det ikke nødvendig med risikoreduserende tiltak. 

Når trer avskogingsforordningen i kraft

For store aktører gjelder avskogingsfordordningen fra 30.desember 2024. Små og mellomstore aktører har frist til inntil 30.juni 2025 med å innfri kravene.

EU er forventet å komme opp med en risikoklassifisering av land i løpet av 2025.

Hva gjør PEFC

PEFC jobber for bærekraftig skogbruk hvor det å hindre avskoging er et viktig minstekrav. Skogsertifiseringssystemene vil ikke være noe «green lane» for å møte avskogingsfordningen. Men med våre standarder er vi godt posisjonert og jobber nå intens for at PEFC-systemet blir et best mulig verktøy for å møte kravene i forordningen for alle aktører i verdikjeden.

PEFC Internasjonalt har opprettet tre tverrfaglige arbeidsgrupper som skal se på nødvendige tilpasninger av standardene og utvikling av systemet. Det er en gruppe for hhv skogbruksdelen, sporing/verdikjeden, og data inkl geolokalisering.

Det er målsatt at endringene i standardene kommer på høring i februar/mars og med testing i form av piloter ut april. Godkjente stanarder vil bli publisert på høsten for nasjonal implementing slik at sertifiserte bedrifter har PEFC-systemet som verktøy klart innen fristen 30.desember 2024.

PEFC Norge vil jobbe lokalt sammen med myndigheter og samarbeidspartnere for å finne praktiske løsninger nasjonalt.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge