Møt EUDR med PEFC

Avskogingsforordningen (Regulation on deforestation-free products, EUDR) er del av EU sitt program for å hindre avskoging og skogforringelse i verden. Regelverket gjelder fra 30.desember 2024. For PEFC er kampen mot avskoging en grunnleggende del av bærekraftig skogbruk. Vi vil derfor utvikle våre standarder slik at PEFC-systemet blir et best mulig verktøy for å møte kravene i EUDR.

Norske myndigheter vurderer EØS relevansen til regelverket da avskogingsforordningen også griper inn i landbruk, et område som ligger utenfor EØS-avtalen. Imidlertid må det antas at de delene som angår tømmer/trevirke blir inntatt i norsk lovgivning og uansett vil bedrifter som importerer/eksporterer til det europeiske markedet måtte forholde seg til EUDR.

Hva er avskogingsforordningen

Etter avskogingsforordningen blir det forbudt å plassere (les:omsette) på markedet nærmere angitte råvarer og produkter som ikke er a) avskogingsfrie, b) lovlig og c) vært gjenstand for en aktsomhetsprosess (due dilligence). Det gjelder både handel innenfor det europeiske markedet og import/eksport.

Forordningen gjelder nærmere angitte produkter knyttet til kjøttfe, kakao, kaffe, palmeolje, gummi, soya og tømmer/tre. For tømmer/tre blir regelverket gjeldende for stort sett alle produkter laget av tre/fiber, bl.a trelast, paneler, plater, listverk, prefabrikkerte bygningsdeler, møbler, flis, briketter, tremasse, papir, emballasje osv.

For tømmer/tre blir regelverket gjeldende for stort sett alle produkter laget av tre/fiber

Begrepet «avskogingsfrie» omfatter både avskoging og skogforringelse. Definisjonen av avskoging følger FAO, men gjelder kun konvertering av skog til jordbruksland. Definisjonen av skogforringelse er ny og inkluderer konvertering av primærskog eller naturlig forynget skog til plantasjeskog. Avskjæringstidspunkt for begge er satt til 31. desember 2020.

Sporing av varestrømmene er helt sentralt i EUDR, og regelverket inneholder krav om spesifikk geo-lokalisering basert på satellitt eller GPS koordinater, for eksempel polygon av hogstområdet. Massebalanse prinsippet vil ikke kunne benyttes; råvarer og produkter som kommer fra områder med avskoging og skogforringelse kan under ingen omstendighet omsettes på markedet. 

Hvem blir omfattet av regelverket

Kort sagt alle produsenter (operators) and forhandlere (traders) som omsetter, importerer eller eksporterer angitte råvarer og produkter på det europeiske markedet må følge regelverket i EUDR. Det skilles mellom store (non-SME) og små og mellomstore aktører (SME) når det kommer til gjennomføringskrav, og kravene vil også avhengige av hvor i verdikjeden aktøren opererer.

Kort sagt blir alle produsenter og forhandlere omfattet av regelverket

For å bli ansett som små og mellomstor aktør må selskapet ikke gå utover to av følgende tre grenseverdier: a) 20 mill € i balanse, b) 40 mill € i omsetning, c) 250 ansatte. 

Aktører som i første ledd plasserer produkter på markedet skal først gjennomføre en aktsomhetsprosess (due dilligence) og sende inn en erklæring (due dilligence statement som angitt i annex 2) til myndighetene og i retur få et referansenummer før produktet omsettes. Dette vil gjelde både tømmerforhandlere og produsenter av stort sett alle trebaserte produkter (angitt i annex 1).  Kravet om om å sende inn aktsomhetserklæring vil gjelde hver leveranse.

Alle store aktører, både produsenter og forhandlere, må sende inn en aktsomhetserklæring uansett hvor i verdikjeden de befinner seg. Imidlertid kan det henvises til tidligere aktsomhetserklæringer etter at aktøren har forsikret seg om at aktsomhetsprosess er gjennomført for angjeldene råvare/produkt (due dilligence check). Små og mellomstore aktører kan nøye seg med å oppgi relevant refereransenummer på forespørsel fra myndighetene.

Hva går aktsomhetsprosessen (due dilligence) ut på

Aktsomhetsprosessen består av tre ledd; a) innhenting av informasjon, b) risikovurdering, c) risikoreduserende tiltak.

Påkrevd informasjonen omfatter en lengre liste av punkter bl.a. produktspesifikasjon, leverandør, geolokalisering. Dersom et produkt inneholder tømmer/tre fra flere forskjellig lokalisasjoner må alle geolokaliseringskodene tas med. All informasjon skal lagres i 5 år fra produktet blir omsatt i markedet og skal gjøres tilgjengelig for myndighetene etter forespørsel.

Risikovurderingen skal ta hensyn til en rekke kriterier. Som grunnlag for risikovurderingen vil det foreligge en risikoklassifisering av land. Dersom risikovurderingen konkluderer med lav risiko for avskoging eller skogforringelse blir det ikke nødvendig med risikoreduserende tiltak. EU er forventet å komme opp med en risikoklassifisering av land i løpet av 2025.

Når trer avskogingsforordningen i kraft

For store aktører gjelder avskogingsfordordningen fra 30.desember 2024. Små og mellomstore aktører har frist til inntil 30.juni 2025 med å innfri kravene.

Hva gjør PEFC

PEFC jobber for bærekraftig skogbruk hvor det å hindre avskoging er et viktig minstekrav. Skogsertifiseringssystemene vil ikke være noe «green lane» for å møte avskogingsfordningen. Men med våre standarder er vi godt posisjonert og jobber nå intens for at PEFC-systemet blir et best mulig verktøy for å møte kravene i forordningen for alle aktører i verdikjeden.

PEFC Internasjonalt har opprettet tre tverrfaglige arbeidsgrupper som skal se på nødvendige tilpasninger av standardene og utvikling av systemet. Det er en gruppe for hhv skogbruksdelen, sporing/verdikjeden, og data inkl geolokalisering.

Et forslag til utvidet sporingsstandard som inkluderer kravene til aktsomhet har allerede vært ute på høring og går ventelig mot godkjenning snart. Forslag til endringer i den globale skogstandarden er ute til høring med frist 13.juli. Endelige standarder vil bli publisert i høst slik at PEFC som verktøy vil være for klart sertifiserte bedrifter innen fristen 30.desember 2024. 

I Norge jobber vi lokalt sammen med myndigheter og samarbeidspartnere for å finne praktiske løsninger nasjonalt. En effektiv løsning for framskaffing av geolokaliseringsdata er viktig del av dette.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge