Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard setter standarden for hvordan skogen i Norge skal forvaltes og drives bærekraftig. Skogeier har endelig ansvar for etterlevelse av kravene.

Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard inneholder 27 kravpunkter knyttet til hvordan skogeier skal forvalte og drive skogen. I tillegg kommer norske retningslinjer og presiseringer som forklarer og utdyper enkelte krav og forhold der det er behov for det.

Hvert kravpunkt i standarden har innledningsvis en kort beskrivelse av hva man ønsker å oppnå. Deretter følger de mer detaljerte kravene i form av konkrete tiltak og handlingsrom. Noen av kravene kan være presiseringer av lovpålagte plikter eller være tilleggskrav som går lenger en lovgivningen.

Norsk PEFC Skogstandard (norsk) 718.87 KB

Standarden er delt inn i 3 hovedtemaer:

Forvalteransvar og planlegging
Kravpunktene knyttet til ansvar og planlegging har fokus på den langsiktige forvaltningen av skogeiendommen. Oppdatert skogbruksplan og gode planrutiner er sentrale stikkord. Skogeier har ansvar for at alle kravene i Norsk PEFC Skogstandard følges selv om arbeidet settes bort.

Hogst og skogbrukstiltak
Alle tiltak knyttet til hogst og stell av skogen krever et bevisst forhold til gjennomføring og hensyn til andre interesser. Kravene til skogbrukstiltakene balanserer hensyn til skogeiers økonomi, friluftslivets interesser, biologisk mangfold og andre miljøverdier.

Særskilte miljøverdier
For å sikre særskilte viktig verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner gjelder egne krav. Dette skal gjøre at skogeier planlegger og tar hensyn der en etter dagens kunnskap vet at det har størst effekt. I mange tilfeller må man kjenne konsekvenser av tiltak ut over selve driftsområdet.

Norske retningslinjer og presiseringer

En presisering er en mindre endring, tydeliggjøring eller beskrivelse av en rutiner eller et kravpunkt i PEFC Norges dokumenter. Presisering av rutiner og kravpunkter vedtas av styret i PEFC Norge.

PEFC Norge kan også vedta retningslinjer. Retningslinjene er ikke som presiseringer knyttet direkte til forståelsen av et kravpunkt, men er en tydeliggjøring av rutiner og prosesser knyttet til sertifiseringen slik at sertifikatholdere har en felles forståelse og praktisering.

Vedtatte og gjeldende presiseringer og retningslinjer

Retningslinjer knyttet til hogst i fuglenes hekkesesong 137.07 KB
Retningslinjer for revisjon av miljøregisteringer 891.58 KB
Vedtak om sertifisering og forholdet mot offentlige planer 142.04 KB
Retningslinjer for mulig arealdisponering på eiendomsnivå av komplementære livsmiljøer ved vern av skog 99.46 KB
Presisering vedrørende juletre og pyntegrønt 152.66 KB
Retningslinjer om avgrensning av skogbruksplanlegging med miljøregistering 515.98 KB
Retningslinjer for innhold i sertifiseringsavtale 639.19 KB

Innspill til PEFC standarden

Dersom du har innspill eller tilbakemelding på PEFC standarden, gå inn her.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge