Hva er bærekraftig skogbruk

Et bærekraftig skogbruk må ta mange hensyn som gjør at det er miljømessig forsvarlig, sosialt akseptabelt og økonomisk fornuftig. Alle tre ting samtidig.

Hva er bærekraftig skogbruk

Vi i PEFC baserer oss på forståelsen av bærekraftig skogbruk definert av FNs jordbruks- og næringsmiddelorganisasjon (FAO), opprinnelig definert av Forest Europe (Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe) allerede i 1993.

«Forvaltning og bruk av skog og skogsmark som på måte og takt tar vare på biologisk mangfold, produktivitet, foryngelsesevne, vitalitet, og potensiale til både nå og i framtiden fylle relevante økologiske, økonomiske og sosiale funksjoner på lokalt, nasjonalt og globalt nivå, uten å skade andre økosystemer

Bærekraftig skogbruk er altså et helhetlig konsept som står på tre pillarer; miljømessig, sosialt og økonomisk. Vi kan ikke dele opp eller behandle hver del for seg. For PEFC er derfor balansen mellom hensynene viktig for å skape best mulig resultat for nåværende og kommende generasjoner.

Konkretisering av bærekraftig skogbruk

Ministerkonferansen baserte seg på seks kriterier for bærekraftig skogbruk; nemlig bevare og forbedre skogen som ressurs, helse og vitalitet, produksjonsevne, biomangfold, beskyttelsefunksjon og sosio-økonomiske funksjoner. For Norge sin del har vi konkretisert dette ytterligere.

Økonomisk

 • Aktiv utnyttelse av skogressursene
 • Tilfredsstillende lønnsomhet og verdiskaping i næringen
 • Avsetning av norske skogprodukter på det internasjonale markedet
 • Sikre framtidige generasjoner minst like godt ressursgrunnlag som i dag
 • Styrking av ressursgrunnlaget med hensyn til både volum og virkeskvalitet


Miljømessig

 • Ivareta skogens kvaliteter og sikre mangfoldet av økosystemer og arter 
 • Grunnlag for levedyktige populasjoner av arter som naturlig hører hjemme i Norge
 • Sikre at skogens betydning i klimasammenheng opprettholdes og økes
 • Redusere mulige forurensninger fra skogbruket
 • Bevare kulturminner og utvikle kulturlandskapet


Sosialt

 • Videreutvikle skogbrukets bidrag til levende bygder
 • Variert friluftsliv med rike naturopplevelser
 • Trygt arbeidsmiljø hvor helse og sikkerhet blir ivaretatt
 • Ivareta forbrukernes interesser

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge